[layerslider id=”1″ /]

生物功能材料课题组全员合影

  相关链接

  联系方式:

1                                      联系人:王帆 秦达文

1                                      邮箱: wangfan@ciac.ac.cn  qindawen@ciac.ac.cn

1                                      地址: 吉林省长春市朝阳区人民大街5625号中科院长春应用化学研究所稀土大楼4楼